Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hotel New York BV
te Rotterdam

1. Algemeen

NY Basement is onderdeel van Hotel New York BV.

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.

2. Definities

Onder de navolgende woorden wordt telkens het navolgende verstaan.
2.1 HNY
Hotel New York BV
2.2 Dienst
Het door HNY verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of ter beschikking stellen van (zaal) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.
2.3 Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting van HNY terzake deze overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen HNY geldende prijzen, zoals vermeld in de door ons opgestelde bevestiging. Indien op het moment van annuleren bepaalde onderdelen van de overeenkomst zoals genoemd in de bevestiging nog niet geheel bekend zijn, zullen wij een minimale reserveringswaarde doorberekenen.
2.4 Annulering
De in schriftelijke vorm door de gast aan HNY gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.
2.5 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.
2.6 Groep
Een groep van 5 of meer kamers en/of een zaalreservering aan wie door HNY één of meer diensten moet worden verleend krachtens deze of met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten.

3. Opties

Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de gast wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe door HNY een opzegging vereist is.

4. Totstandkomen overeenkomst

Alle door HNY gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn aangegaan. HNY is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd. HNY heeft het recht om aan gasten de toegang tot het hotel alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar haar inschatting een normale/ordentelijke bedrijfsvoering dit vergt.

5. Annuleringen

De gast is niet bevoegd een overeenkomst met HNY te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen aan HNY te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien HNY het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.
5.1 No show
In geval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
5.2 Hotelaccomodatie groepen
Wanneer een reservering voor hotelaccomodatie is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen “de ingangsdatum”, is de gast niet gehouden enige vergoeding aan HNY te betalen.
b. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde te betalen.
c. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.
d. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.
e. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.
5.3 Hotelaccomodatie individuen
Wanneer een reservering voor hotelaccomodatie is gemaakt voor één of meerdere individuen, niet zijnde een groep, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum, is de gast niet gehouden enige vergoeding aan HNY te betalen.
b. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.
c. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.
d. Bij annulering minder dan 24 uur voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.
5.4 Annulering van zaalverhuur, al dan niet gecombineerd met hotelaccomodatie
Wanneer een reservering gemaakt is voor het beschikken door een gast over een aparte ruimte gedurende een bepaalde tijd dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enige vergoeding aan HNY te betalen.
b. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde te betalen.
c. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.
d. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden HNY een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

6. Waarborgsom en (tussentijdse) betaling

a. HNY heeft het recht terzake haar diensten een vooruitbetaling te verlangen, alsmede tussentijdse betaling voor reeds verleende diensten.
b. Betaling voor te verrichten of verrichtte diensten vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, direct contant plaats.
c. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen facturen door de gast te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
d. Indien en voorzover tijdige betaling door de gast achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval dient hij aan HNY alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 hetgeen één en ander te vermeerderen met BTW.
e. Indien de gast in gebreke is dient hij aan HNY verder te betalen de rente over het verschuldigde bedrag gelijk aan 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend. Tenslotte komt aan HNY een retentierecht toe op alle zaken die door of vanwege de gast in het hotel aanwezig zijn.

7. Aansprakelijkheid

HNY is niet aansprakelijk voor letsel van gasten. Tevens is HNY niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in HNY zijn meegebracht door een gast. De gast vrijwaart HNY tegen aanspraken van gasten terzake. Het hiervoor bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies en/of letsel te wijten is aan opzet of grove schuld van HNY. De gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van één hunner die leiden tot beschadiging of verlies van goederen en/of letsel aan HNY, personen die vanwege HNY werkzaam zijn en/of derden, alsmede voor alle schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Op alle reserveringen zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.